100 rokov divadla očami detí

Cieľom projektu je aktívna spolupráca vysokej umeleckej školy – Fakulty dramatických umení Akadémie umení so základnými umeleckými školami na Slovensku formou vyhlásenia výtvarnej súťaže s odkazom na významné výročie – 100 rokov slovenského profesionálneho divadla. Účelom projektu je snaha o prebudenie záujmu o celoslovensky aktuálnu tému pre rok 2020. Zároveň apelujeme na zvýšenie  povedomia a záujmu o slovenské profesionálne divadlo  u detí.

Téma súťaže: Osobnosti a významné momenty slovenského profesionálneho divadla .Téma vychádza z vyhlásenia Roku slovenského divadla 2020 Ministerstvom kultúry SR a Divadelným ústavom.

Vyhlasovateľom súťaže je Akadémia umení v Banskej Bystrici – Fakulta dramatických umení Akadémie umení Banská Bystrica, ktorá ako jedna z dvoch vysokých umeleckých škôl na Slovensku reflektuje na pripomenutie a zviditeľnenie významného výročia. Projekt realizuje Fakulta dramatických umení Akadémie umení v Banskej Bystrici.

Odbornými garantkami projektu sú:
– Mgr. art. Barbora Špániková, ArtD. – prorektorka pre intrainštitucionálnu spoluprácu, publicitu a vonkajšie vzťahy Akadémie umení v Banskej Bystrici,
PhDr. Silvia Kováčiková, ArtD.- prodekanka pre vzdelávanie.

Súťažné diela sa stanú exponátmi výstavy, ktorá bude mať putovný charakter. Po naplnení putovného charakteru budú súťažné práce súčasťou stálej expozície v priestoroch Fakulty dramatických umení. Hodnotiaca komisia prihlásených prác bude zostavená z  odborníkov v oblasti výtvarného a  dramatického umenia.

Prínosom projektu je pripomenutie významnej udalosti, ktorá je priamo prepojená so slovenským divadelníctvom na pôde vysokej umeleckej školy s prepojením na základné umelecké školstvo.

Víťazi súťaže 100 rokov divadla očami detí

Fakulta dramatických umení Akadémie umení v Banskej Bystrici s finančnou podporou Banskobystrického samosprávneho kraja realizovala celoslovenský projekt – výtvarnú súťaž stredných a základných umeleckých škôl pri príležitosti Roku slovenského divadla 2020.

Prihlásilo sa 19 umeleckých škôl s celkovým počtom 116 súťažných prác

Vek prihlásených súťažiacich bol od 5 do 19 rokov.

V stredu 2. decembra 2020 vyhodnotili víťazné práce:
– akademický maliar Ľudovít Hološka,
– divadelný režisér a pedagóg doc. Matúš Oľha,
– fotograf Kvetoslav Šakový,
– vedúci odboru kultúry BBSK Mgr. Peter Černek,
– marketingové pracovníčky Europa Shopping Center Banská Bystrica – Ing. Jana Seleštianska a Mgr. art. Linda Luptáková.

Viac informácií o výstave a o ocenených prácach sa dozviete na webovej stránke Akadémie umení v Banskej Bystrici a facebookovej stránke Divadla Akadémie Umení.

VÍŤAZI

I. kategória
– Ivona Bombová, ZUŠ Revúca;
– Ellka Mihočková, SZUŠ Lučenec;
– Michala Palatášová, ZUŠ S. Ľubovňa.

II. kategória

– Šimon Mináč;
– Sarah Hreščáková;
– Severín Kováč (všetci z SŠUP filmová Košice).

Pozrite si niektoré zo súťažných prác:

X