Rok slovenského divadla

Rok slovenského divadla 2020


Počas roku 2020 si pripomenieme jedinečné jubileum – 100. výročie založenia Slovenského národného divadla (1. marec 1920). Tento významný medzník v dejinách divadla, národnej kultúry a kultúrnej identity môžeme považovať za míľnik celonárodného významu. Vznik Slovenského národného divadla otvoril novú éru v dejinách divadla na území Slovenska.

Rovnako si v roku 2020 pripomenieme aj 190. výročie uvedenia prvého ochotníckeho predstavenia na našom území (Liptovský Mikuláš, 22. august 1830) ako významnú dejinnú súčinnosť a prepojenie medzi neprofesionálnym a profesionálnym divadlom na Slovensku, ktoré odjakživa tvorili harmonický celok. 

Prostredníctvom týchto jubileí a ich osláv sa môžeme myšlienkami vrátiť v čase a plne si uvedomiť prínos slovenského profesionálneho i ochotníckeho divadla aj v oblasti kultúry či vzdelanosti.

Podujatia projektu Rok slovenského divadla 2020 majú spoločné ciele: predstaviť hodnoty minulého a súčasného obdobia slovenskej divadelnej kultúry doma i v zahraničí, zvýšiť povedomie o hodnotách našej divadelnej kultúry, prispieť k rozvoju estetického vnímania reality a obohacovaniu nášho duchovného života. Sú cestou k nadviazaniu nových partnerstiev a kreatívnych spoluprác medzi inštitúciami, ale majú za cieľ aj prepájať divadlo s inými druhmi umenia. 

Rok 2020 tak bude patriť oslavám, spomienkam, novým cieľom a partnerstvám. Nechajte sa pozvať na ktorékoľvek z produkcií, ktoré vzniknú práve pri príležitosti Roku slovenského divadla 2020.

Projekt Rok slovenského divadla 2020 bol vyhlásený vládou Slovenskej republiky v gescii Ministerstva kultúry SR a jeho rezortných inštitúcií: Slovenské národné divadlo, Divadelný ústav a Národné osvetové centrum.

Ambasádori projektu


Vlajkové projekty

Divadelné storočie – stopy a postoje
theatre.sk
Showcase slovenského divadla
Dejiny slovenského divadla II. (1949 – 2000)
Scénická žatva
Divadelná udalosť
100 rokov SND
… tak sme my…

X