Dejiny slovenského divadla II. (1949 – 2000)

Jedinečné dielo slovenskej teatrológie Dejiny slovenského divadla II. (1949 – 2000) plynulo  nadväzuje na jeho prvú časť, ktorá vyšla v roku 2018 a sledovala vývoj slovenského divadla v rozmedzí rokov 1920 až 1948 s odkazom na slovenské divadlo pred profesionalizáciou. Druhé vydanie pokračuje rovnakým smerom; podrobne, systematicky a ucelene mapuje vývin profesionálneho divadla na Slovensku, ktoré v tomto období narastá, vetví sa a prináša nové hodnoty.  

Publikácia sa zaoberá všetkými typmi divadelných aktivít, hľadá medzi nimi súvislosti a kultúrne presahy. Zároveň poskytuje obraz o vývinových tendenciách slovenskej divadelnej tvorby na javiskách profesionálnych divadiel.

Autor koncepcie a odborný garant: Vladimír Štefko

X