Slovenská tanečná platforma 2020 – výzva na prihlasovanie tanečných inscenácií

Asociácia Bratislava v pohybe, Platforma pre súčasný tanec (PlaST), Nu Dance Fest a Divadelný ústav vyhlasujú VÝZVU NA PRIHLASOVANIE TANEČNÝCH INSCENÁCIÍ NA 1. ROČNÍK SLOVENSKEJ TANEČNEJ PLATFORMY (STP 2020).

26. – 29. november 2020, Bratislava

Slovenská tanečná platforma/Slovak Dance Platform je festival showcasového typu, ktorého cieľom je ucelene prezentovať aktuálnu tvorbu domácich tanečných tvorcov, podporiť väčšiu viditeľnosť slovenského tanca doma a v zahraničí, ako aj umožniť hodnotenie kvality sezóny odbornou verejnosťou. Vzniká ako bienále a po prvýkrát sa uskutoční 26. – 29. novembra 2020 v Bratislave. Ide o výberovú prehliadku, do ktorej umelci môžu prihlásiť diela zo svojho aktuálneho repertoáru, ktoré mali premiéru počas posledných dvoch sezón. Z prihlásených projektov odborná dramaturgická rada zložená zo slovenských a zahraničných expertov zostaví finálny program skladajúci sa z 9 až 12 diel.

Svoje dielo môžete prihlásiť prostredníctvom online prihlášky najneskôr do 31. 1. 2020 na: https://forms.gle/j23pynCsvyXna6Dc9

Prihlásené diela, ktoré prejdú výberom dramaturgickej rady, budú uvedené na Platforme pred profesionálnym publikom, ktoré rozhoduje o pozvaní inscenácie na zahraničné i domáce festivaly, prehliadky, hosťovania. Účasť na platforme je tiež možnosťou nadviazania medzinárodných spoluprác pre potreby budúcich rezidencií a koprodukcií. Do Bratislavy sa na slovenský tanec príde pozrieť viac ako 30 zahraničných prezentérov, kurátorov, producentov, riaditeľov tanečných centier a festivalov, a tiež dramaturgovia slovenských nezávislých kultúrnych centier.

Inscenácie vybraté do programu STP 2020 budú prezentované na stránke www.danceplatform.sk, kde si ich nájdu aj tí zahraniční prezentéri, ktorým sa nepodarí prísť do Bratislavy osobne.

STP 2020 ponúkne ďalšie formáty, na ktorých sa budú môcť prezentovať aj tí umelci, ktorých diela sa nedostanú do výberu.

Podmienky účasti

Prihlásením diela do výberu na Slovenskú tanečnú platformu umelec/súbor súhlasí s nasledovnými podmienkami účasti a prijíma ich:

 • Dielo patrí do aktuálneho repertoáru.
 • Dielo malo premiéru v uplynulej alebo aktuálnej sezóne (2018/2019 a 2019/2020).
 • Dielo vzniklo na Slovensku alebo má slovenského koproducenta.
 • Slovenskí tvorcovia žijúci v zahraničí môžu prihlásiť len tie svoje diela, ktoré preukázateľne sčasti vznikali na Slovensku, majú slovenského koproducenta alebo slovenské spolufinancovanie a verejne sa prezentovali na území Slovenska.
 • Dielo musí mať aspoň jednu reprízu (ktorá môže byť zároveň aj premiérou) na Slovensku v období, kedy bude prebiehať výber (od 1. 2. do 29. 6. 2020).
 • Umelec musí poskytnúť link na videozáznam predstavenia.
 • Dielo bude k dispozícii na uvedenie v období od 26. – 28. novembra 2020.
 • Do výberu je možné prihlásiť viac diel od toho istého choreografa alebo umeleckého kolektívu, ale ak vzniknuté diela produkoval ten istý subjekt s rovnakým choreografom, dramaturgická rada vyberie iba jedno.
 • Organizátori sa zaväzujú uviesť vybrané diela v adekvátnych profesionálnych priestoroch a zodpovedajúcich technických podmienkach.
 • Umelec/súbor sa zaväzuje odohrať dielo na vysokej profesionálnej úrovni zodpovedajúcej charakteru podujatia a za nasledovnú finančnú odmenu: 100 € pre každého účinkujúceho vrátane autora choreografie (réžie), ak osobne nie je aj performerom predstavenia a 50 € pre technika súboru obsluhujúceho predstavenie.
 • Účasť na diskusných a networkingových formátoch počas konania platformy.
 • Umelec/súbor sa zaväzuje bezplatne poskytnúť texty, fotografie a video ukážky pre potreby výberu, propagácie a prezentácie.
 • Umelec/súbor sa zaväzuje spolu s prihláškou poskytnúť link na videozáznam celého predstavenia (existujúce inscenácie), resp. informácie o termínoch premiéry/repríz a zabezpečiť voľný vstup na vybranú reprízu pre členov odbornej dramaturgickej rady.

Viac informácií sa dozviete prostredníctvom e-mailu: sucasnytanec@gmail.com.

Ilustračný obrázok: PlaST


X