ŠTATÚT SÚŤAŽE “Súťaž so Zlatou kolekciou slovenského profesionálneho divadla”

(ďalej len „Štatút“)

Štatút upravuje podmienky účasti na súťaži, spôsob a postup pri vykonávaní činností potrebných na jej realizáciu a vymedzuje podrobnosti o právach a povinnostiach účastníkov.

1. Organizátor Súťaže (ďalej len „Organizátor“)
Obchodné meno: Divadelný ústav
Sídlo: Jakubovo námestie 12, 813 57 Bratislava
IČO: 16 46 91
DIČ: 2020829921

2. Termín konania súťaže
Súťaž sa uskutoční v období od 23. 3. 2020 do 2. 6. 2020. V tomto termíne je možné prihlásiť sa do súťaže.

3. Osoby oprávnené zúčastniť sa súťaže
Účastníkom súťaže môže byť každý používateľ sociálnej siete Facebook, ktorý správne odpovie na súťažné otázky.

4. Podmienky účasti v súťaži
Súťažiaci sa môže zapojiť do súťaže nasledovným spôsobom.

Organizátor na stránke Roku slovenského divadla 2020 na sociálnej sieti Facebook každý druhý deň od 23. 3. 2020 bude zverejňovať súťažné otázky. Dovedna ich bude 36. Otázky sa týkajú jednotlivých divadelných inscenácií, ktoré sú súčasťou prvej etapy Zlatej kolekcie slovenského profesionálneho divadla. Úlohou súťažiaceho je odpovedať správne na súťažnú otázku prostredníctvom komentára pod fotografiou. Organizátor neberie do úvahy súťažné komentáre pod zdieľanými príspevkami. Súťažiaci sa môže zapojiť len jedným komentárom pod jednou fotografiou, odpovedať môže však na všetky otázky. Zapojiť do súťaže sa môže dovedna 36krát – čím viac otázok zodpovie správne, tým sa zvyšuje jeho šanca vyhrať. Organizátor následne prostredníctvom náhodného žrebovania (3. 6. 2020) vyžrebuje desať výhercov.

5. Výhra
Výhrou v súťaži sú publikácie Divadelného ústavu a propagačné predmety Roku slovenského divadla 2020.

6. Určenie víťaza a oboznámenie o výhre
Po uplynutí termínu na prihlásenie sa do súťaže budú náhodne vyžrebovaní desiati výhercovia spomedzi platne prihlásených účastníkov.
Výhercovia budú priamo kontaktovaní Organizátorom na nimi uvedených kontaktoch. Ak výherca nebude reagovať na oznámenie výhry do 14 dní a neprejaví záujem výhru si prevziať, stráca na výhru nárok.

7. Spôsob odovzdania výhry
Výherca a Organizátor sa dohodnú na spôsobe odovzdania výhry. V prípade, ak k vzájomnej dohode nedôjde, výhra bude zaslaná poštovou prepravou výhercovi na náklady Organizátora.

8. Záverečné ustanovenia
Každý súťažiaci účasťou na Súťaži zároveň potvrdzuje, že bol oboznámený s tým, že spoločnosť Facebook nemá voči súťažiacemu žiadne záväzky a z účasti na Súťaži spoločnosti Facebook takéto záväzky ani nevznikajú.
Vyhlasovateľ súťaže vyhlasuje, že Súťaž nie je žiadnym spôsobom sponzorovaná, podporovaná, spravovaná, alebo inak spájaná s Facebookom a nie je s Facebookom inak spojená.

V Bratislave, dňa 18. 3. 2020

X