Chcete vedieť viac o slovenskom divadle?
Prečítajte si niektorú z knižných noviniek.

Aj vďaka Roku slovenského divadla, ktorý pripadne na budúci rok, sa rozšírila zbierka publikácií, ktoré vychádzajú z dielne Divadelného ústavu. Ak je vám blízka téma slovenského divadla a chcete sa na ňu pozrieť odbornejšie, určite venujte pozornosť nasledujúcim novým publikáciám.

Dejiny slovenského divadla I. (Kolektív autorov)

Prvý zväzok Dejín slovenského divadla je ukončením niekoľkoročnej práce kolektívu renomovaných slovenských teoretikov a historikov v oblasti divadla pod vedením Vladimíra Štefka. Toto vydanie poskytuje prehľadný obraz o vývinových tendenciách slovenskej divadelnej tvorby na profesionálnych javiskách do roku 1948. Ide o výber toho najpodstatnejšieho z éry slovenského profesionálneho divadla.

Pokračovaním bude druhý zväzok Dejiny slovenského divadla II. (1949 – 2000), ktorý plánuje Divadelný ústav vydať v roku 2020 počas trvania projektu Rok slovenského divadla.

ROZHOVORY. Eva Blahová (Mária Glocková)

Písať príbeh života profesorky Evy Blahovej znamená písať nielen o hudbe, speve a opere, ale vnímať aj kultúrny kontext s presahom do mnohých európskych štátov a na iné kontinenty. Dodnes sa zúčastňuje na vokálnych súťažiach, pretože interpretačné umenie je dominantou nielen jej, ale aj jej žiakov, z ktorých niekoľkí dnes stoja na prominentných operných scénach. Jej úspešná kariéra vokálnej pedagogičky a expertky dala podnet na vznik mnohých článkov, nahrávok, relácií, medailónov, našli ju fotografi, filmári aj novinári. Mnohí, ktorí sa ocitli v jej bezprostrednej blízkosti, vidia v nej úspešnú pedagogičku, ktorá dokázala zmeniť predstavy o opernom speve.

Ján Jaborník. Historik, teoretik a kritik divadla

V roku 2017 sa konalo kolokvium venované teatrologickej činnosti popredného slovenského teatrológa Jána Jaborníka. Odohralo sa pri príležitosti jeho nedožitých sedemdesiatych piatych narodenín. Odzneli na ňom aj odborné príspevky, z ktorých vychádza publikácia Ján Jaborník. Historik, teoretik a kritik divadla.

Okrem príspevkov z kolokvia sa v knihe nachádza aj prierez širokého vedeckého záberu Jána Jaborníka, napríklad portréty osobností a novinové recenzie alebo analytické štúdie o herectve a vývinových tendenciách v réžii a dramaturgii.

Jedna republika – jedno divadlo? Dialóg slovenskej a českej činohry 1918 – 1992 (Eva Kyselová)

Monografia prináša originálny pohľad a zároveň jeden z možných výkladov dejín činoherného divadla 20. storočia v Československu. Zahŕňa zlomové momenty, vznik divadelných scén, kľúčové kultúrne udalosti, dramaturgické línie a významné inscenácie. Autorka zároveň sleduje tvorbu významných osobností činohry v predpokladaných, no tiež nečakaných súvislostiach. Pomenúva, ako sa divadelné kultúry ovplyvňovali a aký významný zástoj malo české divadlo pri vzniku slovenskej divadelnej kultúry po roku 1920. Snahou autorky je pokus o akýsi presah do dnešných dní v nachádzaní asociácií medzi súčasnosťou a históriou oboch divadelných kultúr.

Slovenské divadlo v číslach (Martina Čierna)

Publikácia Slovenské divadlo v číslach je komplexný sumár minulej a súčasnej situácie profesionálnej divadelnej scény na Slovensku a možno ju vnímať ako identifikovanú „matriku“ slovenského divadla. Poslúži ako východisko pri dôslednom skúmaní divadelnej problematiky a následných štatistických analýzach. Autorka stručne opisuje a štatistickými metódami mapuje situáciu v sieti slovenských profesionálnych divadiel od roku 1948 až po rok 2014.

V poslednej kapitole sa zameriava na sociálny a ekonomický rozmer scénického umenia v národnom ale aj nadnárodnom či európskom meradle. Tu sa autorka snaží argumentovať v prospech dôležitosti podpory kultúrneho priemyslu z verejných zdrojov, pričom používa ekonomické aj sociálne argumenty.

Nielen tieto, ale aj ďalšie publikácie, ktoré sa venujú slovenskému i svetovému divadlu, nájdete v Informačnom centre Prospero na Jakubovom nám. 12 v Bratislave. Bližšie informácie nájdete na webovej stránke Informačného centra Prospero.

X