História slovenského divadla – 18. Divadelné festivaly

Tradícia divadelných festivalov na Slovensku siaha do roku 1923, keď sa konal prvý ročník Divadelných pretekov. Išlo síce o celoslovenskú prehliadku ochotníckych súborov pod hlavičkou Matice slovenskej, ale jej vznik a trvanie mali zásadný vplyv na vývoj diváckej obce a jej požiadaviek na divadlo. V 50. rokoch prešla prehliadka viacerými organizačnými zmenami a od roku 1967 ju poznáme ako Scénickú žatvu. V roku 2020 sa bude v Martine konať 98. ročník tohto najstaršieho festivalu neprofesionálnych divadiel v Európe.

Divadelné festivaly a prehliadky dávajú divákom možnosť vidieť na malej ploche veľmi rôznorodé divadelné postupy a formy. Môžu porovnávať rôzne interpretácie a pohľady na divadlo, spoločnosť, človeka a jeho problémy. Kým domáce festivaly a prehliadky stierajú rozdiely medzi regiónmi, tie medzinárodné pomáhajú spoznávať a chápať iné kultúry.

Pre rozvoj slovenskej profesionálnej divadelnej kultúry boli festivaly veľmi dôležité. Napriek tomu, že za vznikom mnohých prehliadok stáli ideologické motivácie, podporovali rozvoj divadelnej kultúry a pozitívne stimulovali kvalitu umeleckej tvorby. Mnohým divadlám a súborom pomohli prekročiť hranice psychologického realizmu a vymaniť sa z inscenačných stereotypov na ceste k moderným divadelným postupom. Tieto premisy pri mienkotvorných festivaloch platia dodnes, a bez ohľadu na to, či výber inscenácií robí dramaturgia festivalu alebo ich deleguje divadlo. Účasť na festivaloch s kritickým výberom pomáha divadlám stabilizovať vnútorné prostredie i svoje miesto na divadelnom „trhu“. Mienkotvorné festivaly sa stávajú dôležitým prvkom rozvoja a stabilizácie divadelnej kultúry na Slovensku.

K najstarším prehliadkam profesionálnych divadiel na území Česko-Slovenska patrila Divadelná žatva (1948 – 1961) a Divadelný festival a seminár Karlove Vary (1959 – 1962 a 1967). Špecifikom Divadelných žatiev bolo, že porota cestovala po území celého štátu a vyberala predstavenia, ktoré potom na prehliadke v Prahe bojovali o najvyššie ocenia. Prehliadky v Karlových Varoch boli zase tematizované – každý ročník bol venovaný inému druhu divadelného umenia alebo priamo konkrétnemu divadlu (v roku 1961 činohre Slovenského národného divadla a v roku 1967 hudobno-zábavným divadlám).

Zámocké hry zvolenské (1973) sú najstarším plenérovým festivalom na Slovensku, ktorý spájal operu s činoherným divadlom. Na nádvorí Zvolenského zámku sa bude v lete konať ich 47. ročník zameraný už iba na činoherné divadlo.

Bábkarská Bystrica (1974) je najstarším festivalom bábkových divadiel na Slovensku. Je to festival s medzinárodnou účasťou a mimoriadne flexibilnou dramaturgiou, ktorá veľmi citlivo reaguje na zmeny spoločenského i divadelného prostredia. Festival prebieha v dvoch rovinách – tvorbe pre deti a tvorbe pre dospelých a v posledných rokoch vďaka projektu Banská Bystrica Tour aj vo viacerých mestách a obciach regiónu. Ďalšími zaujímavými bábkarskými festivalmi sú Bábková Žilina (2009) zameraná na prezentáciu výhradne pôvodnej domácej tvorby a festival divadelných škôl so zameraním na bábkarskú tvorbu krajín V4 v Nitre Stretnutie – Setkání – Spotkanie – Találgozás (2000).

Divadelná Nitra (1992) je známa predovšetkým ako medzinárodný festival zameraný primárne na činohernú tvorbu. Čoraz častejšie sa však na nej môžeme stretnúť aj s inými divadelnými druhmi (s tancom, pohybovým alebo operným divadlom, performatívnymi formami). V ostatných rokoch sa dramaturgia festivalu snaží o tematizovanie jednotlivých ročníkov a vytváranie medzinárodných projektov.

Bratislava v pohybe (1997) je najstarším tanečným festivalom na Slovensku. Od začiatku sa kreoval ako medzinárodný tanečný festival s orientáciou na súčasný tanec. Popri tvorbe zahraničných tanečníkov festival prezentuje aj tvorbu slovenských tanečníkov pôsobiacich doma i v zahraničí. K zaujímavým projektom patril festival Štyri dni tanca pre vás, dnes Tvorivé dni pre vás, ktorý je otvorený širokej tanečnej verejnosti a prispieva k budovaniu silnej profesionálnej tanečnej základne.

V roku 2001 sa Letné shakespearovské slávnosti po prvýkrát dostali do Bratislavy – na nádvorie Vysokej školy múzických umení. Pôvodne český projekt dostal v roku 2005 slovenského partnera. Z iniciatívy herca Mariána Zednikoviča malo v tomto roku premiéru slovenské naštudovanie Kupca Benátskeho. Festival rozšíril spektrum plenérových letných podujatí nielen v Bratislave a Prahe, ale aj v regiónoch oboch krajín.

Po vykryštalizovaní Divadelnej Nitry ako medzinárodného festivalu vzniklo na Slovensku vákuum v prezentovaní tvorby domácich divadiel. Toto miesto zaplnil martinský festival Dotyky a spojenia (2005), ktorý prevzal pomenovanie z legendárnej martinskej inscenácie režiséra Romana Poláka. V rámci sprievodného programu vytvára priestor na prezentáciu školských inscenácií, pouličného divadla, ako aj inscenácií určených deťom.

Festival Nová dráma / New Drama (2005) organizuje Divadelný ústav v Bratislave. Je zameraný na prezentáciu inscenácií nových a moderných dramatických textov domácej i zahraničnej proveniencie. Zaujímavou a atraktívnou súčasťou festivalu je vyhlasovanie výsledkov súťaže o najlepší dramatický text Dráma, zahraničný dramatik – patrón festivalu či Focus zameraný na dramatickú tvorbu danej krajiny.

Festival divadiel strednej Európy (2006) prináša košickému publiku zaujímavé divadelné produkcie z Poľska, Česka, Maďarska a Slovenska. Nepriamo nadväzuje na divadelné prehliadky a festivaly venované tvorbe krajín Vyšehradskej štvorky.

Nu Dance Fest (2006) je medzinárodný festival súčasného tanca, ktorý sa prioritne zameriava na tvorbu slovenských choreografov. Cieľom festivalu je sprostredkovať najnovšie trendy v súčasnom tanci a pohybovom divadle, medzižánrové predstavenia a konceptuálne kvalitné diela s vlastným názorom. K originálnym festivalom nového divadla a tanca patrí aj KioSK, ktorý sa uprostred leta koná v kultúrnom centre Stanica Žilina-Záriečie.

Eurokontext (2014 – nultý ročník) je jedným z najmladších festivalov na Slovensku. Súčasne ide o festival multidruhový – činoherné ročníky sa striedajú s ročníkmi zameranými na operu a tanečné divadlo. Garantom festivalu je Slovenské národné
divadlo a koná sa v Bratislave. Festival od svojho vzniku vytvára priestor na prezentáciu a konfrontáciu slovenskej tvorby so zahraničnou.


Online projekt História slovenského divadla priamo vychádza z materiálov putovnej výstavy theatre.sk.

X