História slovenského divadla – 17. Divadelná kritika

Nesmelé počiatočné prejavy divadelnej reflexie na Slovensku nachádzame aj v obdobiach pred rokom 1920, rozvoj odbornej divadelnej kritiky je ale prirodzene spätý so vznikom profesionálneho divadla. Uvažovanie a písanie o divadle svojimi vývojovými etapami kopírovalo sínusoidy divadelného vývoja ako takého, hoci kritika samotná sa neraz stala terčom kritiky pre svoje zaostávanie za dynamickými premenami tvorby. Od toporných začiatkov cez postupnú profesionalizáciu v 40. rokoch, stagnáciu a poplatnosť budovateľskej doktríne v 50. rokoch, konjunktúru v „zlatých“ 60. rokoch a normalizačnú (auto)cenzúru až po moderné zápasy o existenciu v ére slobody – cesty slovenskej kritiky (a teatrológie) boli značne kľukaté. Charakteristická pre všetky obdobia bola polarizácia a delenie táborov na základe svetonázoru (konfesionálnej či straníckej príslušnosti), čo vyvrcholilo v 90. rokoch, keď spory o kvalitu divadla vytesnili politicky motivované hádky.

Okrem míľnikov, akými bolo založenie Vysokej školy múzických umení v Bratislave (1949) a Divadelného ústavu (1961), sa mohla
kritika rozvíjať aj vďaka existencii odborných periodík – počnúc Naším divadlom (od roku 1928) cez Film a divadlo (1957), Slovenské divadlo (1957), Javisko (1959) a iné až po krátku existenciu dvojtýždenníka Divadlo na prelome dôb. 90. roky boli aj v tomto ohľade turbulentné – nastal boj o priestor v médiách, ktorý sa prejavil aj vznikom a skorým zánikom viacerých odborných časopisov. Na druhej strane nové milénium znamenalo istý reštart, v rámci ktorého sa podarilo stabilizovať situáciu – časopis kød – konkrétne ø divadle, zastrešený Divadelným ústavom Bratislava, sa už od roku 2007 usiluje o komplexnú reflexiu diania v oblasti performatívnych umení doma i v zahraničí. Vznikli tiež špecializované periodiká zamerané na tanečné divadlo či operu, v súlade so súčasnými trendmi sa rozvinuli elektronické platformy na kritiku. Rovnako ako všade na svete, aj na Slovensku dnes kritici a kritičky (výrazná feminizácia v tomto odvetví nastala najmä v ostatných troch dekádach po revolúcii) hľadajú a nachádzajú spôsoby, ako v súčasnej dynamickej ére obrovského technologického pokroku a pretlaku podnetov v reálnom i virtuálnom svete obhájiť dôležitosť kritiky a jej raison d’être.


Online projekt História slovenského divadla priamo vychádza z materiálov putovnej výstavy theatre.sk.

X