História slovenského divadla – 16. Divadelné inštitúcie

Na Slovensku funguje niekoľko domácich divadelných inštitúcií a svoje zastúpenie tu majú aj medzinárodné organizácie. Centrom výskumu a dokumentácie divadla je od 60. rokov 20. storočia bratislavský Divadelný ústav a jeho špecializované pracoviská. Medzi primárne úlohy Divadelného ústavu patrí zhromažďovanie a archivácia materiálov o divadle v špecializovanom archíve a v zbierkach Múzea Divadelného ústavu, ako aj výskum divadla, ktorý sa realizuje v rámci Centra výskumu divadla. Pravidelne usporadúva výstavy a participuje na zahraničných výstavných projektoch. Ako vydavateľstvo publikuje pôvodné a prekladové tituly, ale aj jediný odborný mesačník orientovaný výlučne na profesionálne divadlo – časopis kød – konkrétne ø divadle. Divadelný ústav prevádzkuje laboratórny divadelný priestor Štúdio 12, v ktorom sa realizujú projekty ako Mliečne zuby (inkubátor pre začínajúcich tvorcov) a prezentácie súčasného umenia. Usporadúva festival Nová dráma/New Drama, ktorého súčasťou je súťaž Dráma a Dramaticky mladí, nadväzuje medzinárodné spolupráce a sprostredkúva prezentáciu slovenského divadla v zahraničí.

Ústav divadelnej a filmovej vedy Slovenskej akadémie vied realizuje najmä výskumnú a publikačnú činnosť, pravidelne organizuje konferencie a prednášky o divadle a vydáva teatrologickú revue Slovenské divadlo.

Národné osvetové centrum na druhej strane zastrešuje činnosť neprofesionálnych divadelníkov, predovšetkým v spolupráci s regionálnymi štruktúrami usporadúva postupové prehliadky, ktorých vrcholom je festival Scénická žatva v Martine. Vydáva tiež časopis Javisko, ktorý spolu so Slovenským divadlom patrí k divadelným periodikám s najdlhšou kontinuitou na Slovensku.

Na Slovensku sú zastúpené aj mnohé medzinárodné divadelné organizácie – Slovenské centrum AICT je pobočkou edzinárodnej asociácie divadelných kritikov AICT/IACT. Centrum organizuje zahraničné mobility, zastrešuje projekt divadelnej reflexie Monitoring divadiel, odovzdáva Cenu AICT za celoživotný prínos v oblasti divadla.

Slovensko je členom ITI – Medzinárodného divadelného inštitútu, Únie pre šírenie bábkového umenia UNIMA či Asociácie divadla pre deti a mládež ASSITEJ a Európskej divadelnej konvencie ETC. V neposlednom rade pôsobia na Slovensku aj nezávislé mimovládne organizácie ako Asociácia súčasného tanca, Asociácia Divadelná Nitra, PlaST – Platforma pre súčasný tanec a mnohé iné.

Nezávislé kultúrne centrá zas zastrešuje sieť Anténa. Kľúčovou inštitúciou pre finančnú podporu nezávislého divadla a performatívnych umení je Fond na podporu umenia, čiastočne aj Literárny fond. Autorskoprávnu agendu divadelníkov má
na starosti organizácia LITA.


Online projekt História slovenského divadla priamo vychádza z materiálov putovnej výstavy theatre.sk.

X