História slovenského divadla – 12. Moderné formy divadla

Slovenskí profesionálni divadelníci sa takisto nechali inšpirovať avantgardnými postupmi prvej polovice 20. storočia a tieto
postupy využili na prelome 30. a 40. rokov v niektorých inscenáciách činohry Slovenského národného divadla. Tieto tendencie boli po 2. svetovej vojne zbrzdené spoločenskými a politickými zmenami, ktoré nedávali podobným podobám divadla a umenia veľa priestoru na realizáciu.

Začiatkom 60. rokov vznikali na Slovensku podľa českého vzoru divadlá mladých foriem. K najvýraznejším patrili kabaretne orientovaná Tatra revue s kriticko-satirickými inscenáciami na dobovo aktuálne témy, Radošinské naivné divadlo – do roku 1989 poloprofesionálne divadlo s naivnou štylizáciou a radošinským dialektom ako základom svojej poetiky, či Divadlo na korze, ktoré nadväzovalo na poetiku malých javiskových foriem so živým kontaktom s publikom a pokusmi o prezentovanie divadla poézie a o text-appealové divadlo. Po zásahu štátnej moci boli Tatra revue a Divadlo na korze v roku 1971 zatvorené a prinútené ukončiť svoju činnosť. V 60. rokoch pôsobilo v Bratislave aj medzinárodne úspešné Divadlo pantomímy Milana Sládka, ktorý sa po roku 1970 rozhodol zostať v Nemecku, kde v Kolíne nad Rýnom založil legendárne divadlo Kefka (1974). Obdobie 70. a 80. rokov 20. storočia neprialo vzniku nových divadiel štúdiového typu, ktoré by neboli závislé od štátnych inštitúcií, aj preto sa nové divadelné formy objavovali skôr v amatérskych a študentských divadlách.

Až po roku 1990, pod vplyvom zmeny politických a spoločenských pomerov, sa otvorili možnosti na vznik nových nezávislých zoskupení, ktoré pracovali s rôznorodými novátorskými divadelnými prostriedkami ako dekompozícia textu, fragmentácia javiskového prejavu, fyzická akcia, využívali prvky fyzického divadla, nového cirkusu či hudobnej a výtvarnej performancie. Na Slovensko sa vrátil aj Milan Sládek, ktorý v Divadle Aréna viedol nielen divadlo pantomímy, ale organizoval aj medzinárodný pantomimický festival Kaukliar.

Postupne vznikalo množstvo nezávislých divadelných subjektov, ktoré sa kreovali aj z radov profesionálov. Niektoré z nich až
manifestačne ovplyvnili divadelné dianie na Slovensku. Postupne formujúca sa nezávislá scéna, aj vďaka vzniku kultúrnych centier naprieč celým Slovenskom, bezprostredne reaguje na umelecké, kultúrne a spoločenské dianie doma a v zahraničí a stáva sa neodmysliteľnou súčasťou slovenského divadla.

Divadlo národnostných menšín

Fenoménom slovenskej profesionálnej divadelnej scény je existencia divadiel národnostných menšín, ktoré sú plnohodnotnou súčasťou siete profesionálnych divadiel na Slovensku a prinášajú zároveň svojskú kvalitu a esprit. Zo slovenských javísk tak okrem slovenčiny znie maďarčina, rusínčina a rómčina. Ako prvé začalo pôsobiť v roku 1945 Ukrajinské národné divadlo (dnes Divadlo Alexandra Duchnoviča), v roku 1952 vzniklo Maďarské oblastné divadlo v Komárne (dnes Jókaiho divadlo v Komárne) a neskôr bola otvorená aj pobočná scéna Thália v Košiciach, ktorá sa po roku 1989 administratívne osamostatnila a dnes pôsobí ako Divadlo Thália (Thália Színház). V roku 1992 vzniklo Divadlo Romathan so sídlom v Košiciach. Dramaturgie divadiel sa nesústreďujú len na udržiavanie tradícií a kultúry daných národnostných menšín. Romathan vo svojich začiatkoch prepájal sociálne začlenenie s tvorbou divadelných inscenácií, ktoré čerpali z folklóru. Maďarské divadlá sú zároveň aj kultúrnym mostom medzi domovskou krajinou a Slovenskom. Divadlá národnostných menšín pravidelne prinášajú inšpiratívne a odvážne tituly, ktoré rezonujú u odbornej a širokej verejnosti.

Komunitné divadlo

Po roku 1989 sa začali slovenskí divadelníci a divadelníčky sústreďovať aj na cieľové skupiny, ktoré boli v dobách socializmu zaznávané alebo sa im dramaturgie existujúcich divadiel nevenovali. Tvorcovia sa zamerali na problémy, pohľady a reflexiu rôznych komunít, predovšetkým však na ľudí s telesným alebo mentálnym hendikepom, na ľudí bez domova, LGBT skupinu či feministické združenia a posúvali výrazne aj spoločenskú diskusiu na uvedené témy.


Online projekt História slovenského divadla priamo vychádza z materiálov putovnej výstavy theatre.sk.

X